System korzysta z plików cookies. Akceptuję Chcę uzyskać więcej informacji...

Regulamin

Regulamin Portalu internetowego Portal Nauki Regulations of the “Portal of Science” Internet portal

Regulamin Portalu internetowego Portal Nauki

§ 1. Definicja użytych w Regulaminie pojęć

W niniejszym regulaminie portalu internetowego Portal Nauki (zwanym dalej w skrócie Regulaminem) wykorzystane zostały następujące pojęcia:

 1. Beneficjent - Politechnika Częstochowska, Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych, Al. Armii Krajowej 36, 42-200 Częstochowa, tel. +48 34 3250546.
 2. Projekt - projekt „Portal Nauki - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie POIG.02.03.00 2.3. - Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie POIG.02.03.03 2.3.3. - Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych).
 3. Portal - powstała w wyniku realizacji Projektu, prowadzona przez Beneficjenta i chroniona prawami autorskimi platforma internetowa Portal Nauki, dostępna pod adresem portalnauki.eu, do której ma zastosowanie niniejszy Regulamin.
 4. Moduł Portalu – integralna składowa Portalu, wyspecjalizowana do realizacji określonej funkcjonalności (obsługi konferencji lub obsługi czasopisma).
 5. Rejestracja - proces polegający na wypełnieniu formularza Rejestracji, akceptacji Regulaminu Portalu oraz elektronicznym uwierzytelnieniu, zakończony zapamiętaniem wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym danych.
 6. Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowego, kompletnego procesu Rejestracji w Portalu.
 7. Administrator - osoba odpowiedzialna za zarządzanie Portalem.
 8. Materiały – udostępnione w Portalu przez Użytkownika dokumenty (m.in. publikacje, zdjęcia, filmy, materiały konferencyjne, aplikacje, pliki audio).
 9. Treści – przesłane lub wygenerowane w Portalu przez Użytkownika treści (m.in. komentarze, wpisy, treści stron internetowych).

§ 2. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania Portalu oraz zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu.
 2. Celem Projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej bazy wiedzy w postaci platformy internetowej, służącej do wymiany informacji między nauką a przemysłem, ułatwiającej wzbogacanie wiedzy przez pracowników naukowo-badawczych, kształcenie studentów i doktorantów na różnych kierunkach, tworzenie lokalnych oraz międzynarodowych konsorcjów badawczych. Cele szczegółowe Projektu zostały sformułowane następująco:
  1. Ułatwianie transferu wiedzy z uczelni i jednostek naukowych do przemysłu oraz ułatwianie nawiązywania współpracy na potrzeby prowadzenia wspólnych badań naukowych.
  2. Przechowywanie plików multimedialnych (m.in. filmów, nagrań dźwiękowych, plików graficznych), tekstu i oprogramowania z możliwością katalogowania i przeszukiwania.
  3. Powiadamianie Użytkowników skupionych wokół danej dziedziny wiedzy o nowych wydarzeniach, m.in. publikacjach, wdrożeniach, odkryciach, patentach, seminariach i konferencjach.
  4. Wspieranie rejestrowania oraz obsługi konferencji naukowych.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Rejestracja w Portalu jest darmowa.
 2. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany kodu Portalu, zmiany funkcjonalności Portalu oraz możliwość przerwania działania Portalu w dowolnej chwili czasu.
 3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia przerw technicznych w działaniu Portalu. Jednocześnie, w przypadku ich wystąpienia, Administrator zobowiązuje się do minimalizacji czasu ich trwania.
 4. Rozwiązania zastosowane w Portalu, Materiały udostępniane przez Użytkowników oraz Treści zamieszczane przez Użytkowników są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie Materiałów i Treści innych Użytkowników (w całości lub fragmentów) do celów innych niż prywatne lub edukacyjne, w szczególności wykorzystanie ich do celów związanych z jakąkolwiek działalnością komercyjną, jest zabronione.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do możliwie najszybszego zgłaszania Administratorowi wszelkich stwierdzonych przypadków naruszenia praw autorskich, a następnie do oczekiwania na interwencję Administratora przed podjęciem jakiekolwiek działań prawnych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania sytuacji spornych z innymi Użytkownikami bez angażowania w nie Administratora lub Beneficjenta.
 7. Użytkownik publikuje Materiały oraz Treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Materiały oraz Treści publikowane przez Użytkowników na Portalu.
  2. Skutki korzystania przez Użytkowników z Portalu lub korzystania przez Użytkowników z któregokolwiek z jego Modułów.
  3. Niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu Portalu.
  4. Skutki Udostępniania posiadanych danych osobowych Użytkowników osobom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.

§ 4. Podstawowe zasady korzystania z Portalu.

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. Publikowania wyłącznie autorskich Materiałów i Treści, Materiałów i Treści za zgodą autora oraz Materiałów i Treści wraz z podanym źródłem.
  2. Korzystania z Portalu i jego Modułów zgodnie z przewidzianą dla Użytkowników funkcjonalnością, w szczególności komentowania Materiałów i Treści.
 2. Użytkownik ma obowiązek:
  1. Przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Podawania wyłącznie prawdziwych informacji w fazie Rejestracji i w fazie korzystania z Portalu i jego Modułów oraz do systematycznej aktualizacji swoich danych osobowych.
  3. Niekorzystania oraz nierozpowszechniania Materiałów, w szczególności jakichkolwiek aplikacji lub skryptów, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom lub mogących naruszyć ich prywatność.
  4. Stosowania się do zasad kultury osobistej, szanowania innych Użytkowników oraz Beneficjenta, w szczególności poszanowania ich dóbr osobistych oraz interesów.
 3. Użytkownikowi zabrania się:
  1. Posiadania więcej niż jednego konta Użytkownika.
  2. Rozpowszechniania danych oraz informacji pozwalających na logowanie do konta Użytkownika osobom trzecim.
  3. Naruszania praw autorskich przysługujących osobom trzecim.
  4. Publikowania Materiałów lub Treści naruszających obowiązujące prawo lub prawa innych osób, wzywających do nienawiści lub promujących przemoc, związanych z pornografią, używkami, wulgarnych, przyczyniających się do obrazy uczuć religijnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz przekazów reklamowych.
  5. Podejmowania prób łamania zabezpieczeń Portalu lub któregokolwiek z jego Modułów.
  6. Zbierania lub przechowywania jakichkolwiek danych osobowych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 4. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na:
  1. Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowych treściach w Portalu.
  2. Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących zmian w Regulaminie Portalu oraz komunikatów systemowych Portalu.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Beneficjenta w celach określonych w paragrafie §6 niniejszego regulaminu.

§ 5. Postępowanie w przypadku naruszenia Regulaminu

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Portalu przez Użytkownika Administrator Portalu może:
  1. Czasowo zablokować konto Użytkownika.
  2. Usunąć konto Użytkownika.
 2. W przypadku usunięcia konta Użytkownika, zakazuje się Użytkownikowi ponownej rejestracji w Portalu.
 3. Niezależnie od postępowania wynikającego z naruszenia Regulaminu, Użytkownik ponosi odpowiedzialność cywilną lub karną za swoje zachowanie na Portalu.

§ 6. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Beneficjent.
 2. Podane w fazie Rejestracji dane osobowe będą przetwarzane przez Beneficjenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ) w celach związanych z Rejestracją w Portalu, administrowaniem Portalem i korzystaniem przez Użytkownika z Portalu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu udzielania Użytkownikowi wsparcia (w sytuacjach tego wymagających), w celu informowania Użytkownika o nowych treściach zamieszczanych w Portalu, w celu informowania Użytkownika o zmianach Regulaminu Portalu oraz w celu przesyłania Użytkownikowi komunikatów systemowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą mogły być przetwarzane w celach związanych ze sprawozdawczością w Projekcie oraz będą mogły być wykorzystywane do generowania statystyk ogólnych (nie zawierających danych osobowych) w celach związanych z promowaniem Portalu.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przez Beneficjenta wykorzystane w celach marketingowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości utworzenia konta Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Portalu.
 3. Za łamanie niniejszego Regulaminu uważa się również próby jego obejścia.

Regulations of the “Portal of Science” Internet portal

§ 1. Terms used in the Regulations

The following terms have been used in these regulations of the „Portal of Science” Internet portal (called later “Regulations”):

 1. Beneficiary – Częstochowa University of Technology, Institute of Computational Intelligence, Al. Armii Krajowej 36, 42-200 Częstochowa, Poland, phone: +48 34 3250546.
 2. Project - the project „Portal of Science - knowledge transfer platform for the scientific community and industry” co-financed by the European Union funds within Operational Programme Innovative Economy (Measure POIG.02.03.00 2.3. - Investments connected with development of IT infrastructure of science, Sub-measure POIG.02.03.03 2.3.3. - Projects in regard of the development of advanced applications and tele-information services).
 3. Portal – Internet platform the „Portal of Science” created as a result of the Project realization, administrated by the Beneficiary, copyrighted and available at portalnauki.eu. All these Regulations relate to the Portal.
 4. Portal Module – an integral component of the Portal, specialized for specific functionality realization (conference service or journal service).
 5. Registration - the process of completing the Registration form, acceptance of the Portal Regulations, e-authentication and saving of data provided in the Registration form.
 6. User – the person who has correctly finished the whole Registration process.
 7. Administrator - the person responsible for management of the Portal.
 8. Materials – documents shared in the Portal by the User (including publications, photos, videos, conference materials, applications, audio files).
 9. Contents – contents sent or generated in the Portal by the User (including comments, posts, websites).

§ 2. General information

 1. These Regulations define the terms of use of the Portal and the rules of the Users’ personal data processing.
 2. The purpose of the project is to create an interdisciplinary knowledge base in the form of a web-based platform used for exchange of information between science and industry, enrichment of researchers' knowledge, education of MSc and PhD students, creation of local and international research consortia. Specific purposes of the project have been formulated as follows:
  1. Facilitating the transfer of knowledge from universities and research units to the industry and co-operation for the purpose of joint research.
  2. Storage of multimedia files (including movies, sound records, images), text and software with the possibility of cataloguing and searching.
  3. Notifying Users interested in the same field of knowledge about new events, including publications, implementations, discoveries, patents, seminars and conferences.
  4. Support for registering and handling of scientific conferences.

§ 3. General provisions

 1. Registration in the Portal is free.
 2. The Beneficiary reserves the right to change the code of the Portal, its functionality and stop its working at any time.
 3. The Beneficiary reserves the right to make technical interruptions in the operation of the Portal. If they will occur, the Administrator is committed to minimize their duration.
 4. Solutions used in the Portal, Materials shared by Users and Contents posted by Users are protected by copyright. Use of Materials and Contents of other Users (in whole or in part) for purposes other than private or educational, in particular for the purposes of any commercial activity, is prohibited.
 5. The User is obliged to submit any reported cases of copyright infringement to the Administrator as soon as possible and then to wait for an intervention of the Administrator before taking any legal action.
 6. The User is obliged to resolve disputes with other ones without engaging the Administrator or the Beneficiary.
 7. The User publishes Materials and Contents on his own responsibility.
 8. The Administrator is not responsible for:
  1. Materials and Contents published on the Portal by Users.
  2. Effects of using the Portal or any of its Modules.
  3. Unintentional and involuntary errors of the Portal.
  4. Effects of sharing personal information of Users to persons or institutions authorized by law, administrative decisions or judgments.

§ 4. Basic principles of using the Portal

 1. The User is allowed to:
  1. Publish only authorial Materials and Contents, Materials and Contents with the consent of the author and Materials and Contents with the specified reference to the source of Material or Content.
  2. Use of the Portal and its Modules according to the functionality provided to Users, in particular commenting Materials and Contents.
 2. The User has a responsibility to:
  1. Comply with the provisions of applicable law.
  2. Give only true information in the Registration phase and during using the Portal and its Modules. Regular updating of his/her personal data.
  3. Not use and not distribute materials, in particular any applications or scripts, that could harm other Users or violate their privacy.
  4. Comply with the rules of good manners, respect other Users and the Beneficiary, in particular their personal rights and interests.
 3. The User is prohibited from:
  1. Owning more than one User account.
  2. Disseminating data and information used to login to the User account to third parties.
  3. Violation of the copyright of third parties.
  4. Publishing Materials or Contents that violate any applicable law or the rights of others, calling for hatred or promoting violence, related to pornography or stimulants, being vulgar, contributing to the defamation of religions, generally regarded as morally reprehensible and advertising messages.
  5. Trying to break a security of the Portal or its Modules.
  6. Collecting or storing any personal data of other Users without their express consent.
 4. The User accepting these Regulations agrees to:
  1. Receive electronic notifications about new Contents on the Portal.
  2. Receive electronic notifications about changes in the Regulations and system messages of the Portal.
  3. Processing of personal data by the Administrator and the Beneficiary for the purposes specified in paragraph §6 of these Regulations.

§ 5. Violation of the Regulations

 1. In case of violation of the Regulations by the User, the Administrator can:
  1. Temporarily disable the account of the User.
  2. Remove the account of the User.
 2. In case of removing the account of the User, he will be prohibited from re-registering on the Portal.
 3. Regardless of proceedings arising from a breach of the Regulations, the User will be exposed to civil or criminal liability.

§ 6. Rules for processing of personal data

 1. The Beneficiary is an administrator of personal data.
 2. Personal data given in the Registration phase will be processed by the Beneficiary in accordance with the Act of August 29, 1997, on the Protection of Personal Information (JoL no. 133, item 883) for the purposes of the Registration, administration and use of the Portal.
 3. Personal data will be processed also in order to provide support for the User (in case of need), inform the User about new Content posted on the Portal, inform the User about changes in the Regulations of the Portal and send system messages to the User.
 4. Personal data of the User could be processed for the purposes of reporting in the Project and can be used to generate general statistics (which do not contain personal information) for the purpose of promoting the Portal.
 5. Personal data of the User will not be used for marketing purposes by the Beneficiary.
 6. Data submission is voluntary, but refusal to provide these data prevents the creation of the User account.

§ 7. Final provisions

 1. Beneficiary reserves the right to change the Regulations.
 2. The Regulations come into force on the day of their publication in the Portal.
 3. Attempts to circumvent the Regulations are also regarded as their breaking.